top of page
PR-removebg-preview.png

Авторське право в Україні. Що це і коли виникає?


Що таке авторське право? Дане питання найчастіше виникає у людей творчих професій, або які пов’язані з такими професіями. Адже авторське право — це сукупність прав, які належать автору у зв'язку зі створенням і використанням творів літератури, науки, мистецтва. Авторське право забезпечує захист особистих немайнових і майнових прав авторів.

Пояснити принцип дії авторського права можна на наступному прикладі. Вінсент ван Гог є автором відомої картини «Зоряна ніч». Незалежно від того скільки разів інші художники робили копію даного полотна, або створювались і розповсюджувались по світу фотографії чи репродукції «Зоряної ночі», автором даного твору завжди залишається Вінсент ван Гог. Більше ніхто крім художника не може створити іншу таку «Зоряну ніч» і назватись автором, це буде порушенням авторського права Вінсента ван Гога, саме він як автор має повний спектр прав на «Зоряну ніч». І навіть у випадку, якщо саму картину буде продано, він втратить лише майнові права щодо твору, тобто двічі її продати він не зможе, але при цьому він завжди матиме право як автор вказувати що це його картина і що саме він її створив.


Основним нормативним актом в Україні, який регулює взаємовідносини щодо авторського права є Закон України "Про авторське право та суміжні права". Згідно цього закону авторське право врегульовує питання захисту наступних об'єктів інтелектуальної власності: літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо); виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори; комп'ютерні програми; бази даних; музичні твори; драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки; аудіовізуальні твори; твори образотворчого мистецтва; твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва; фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії; твори ужиткового мистецтва; ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності; сценічні обробки творів, обробки фольклору, придатні для сценічного показу; збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці; тексти перекладів.

При цьому охороні підлягають всі вказані твори, як оприлюднені, так і не оприлюднені, як завершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети.

Важливим аспектом є те, що правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.

В свою чергу закон також чітко визначає об’єкти, які не можуть бути об’єктами авторського права: повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації; твори народної творчості (фольклор); видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади; державні символи України, державні нагороди; символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань; символіка територіальних громад; символи та знаки підприємств, установ та організацій; грошові знаки; розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).


Які саме права має автор? Зокрема авторські права поділяються на майнові і немайнові права. Як у прикладі з полотном «Зоряна ніч» право продати твір є майновим правом, а ось право Вінсента ван Гога називатись творцем, автором полотна є невіддільним від самого художника, і саме таке право є немайновим правом автора.

До немайнових прав відносяться:

- право вимагати зазначення імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;

- право забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;

- право обирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;

- право вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.

До майнових прав відносяться: виключне право на використання твору та виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) можуть бути передані (відчужені) іншій особі, після чого ця особа стає суб’єктом авторського права.

Виключне право на використання твору автором (чи іншою особою, яка має авторське право) дозволяє йому використовувати твір у будь-якій формі і будь-яким способом.

Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти: відтворення творів; публічне виконання і публічне сповіщення творів; публічну демонстрацію і публічний показ; будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення; переклади творів; переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів; включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо; розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору; подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором; здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, комп’ютерних програм, баз даних, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп’ютер; імпорт примірників творів. При цьому даний перелік не є вичерпним.


Коли ж виникає авторське право? Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення і починає діяти від дня створення твору. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей. При цьому реєстрація авторського права, надає автору більше гарантій, що ніхто інший не скористається можливістю заявити, що саме він є автором твору.

Стаття 28 Закону України «Про авторське право та суміжні права» визначає, що авторське право діє протягом усього життя автора і 70 років після його смерті. Якщо ж твір було оприлюднених анонімно або під псевдонімом, строк дії авторського права закінчується через 70 років після того, як твір було оприлюднено. Якщо ж взятий автором псевдонім не викликає сумніву щодо особи автора або якщо авторство твору, оприлюдненого анонімно або під псевдонімом, розкривається не пізніше ніж через 70 років після оприлюднення твору, застосовується стандартний строк дії авторського права.

Твори звичайно можуть створюватись не однією особою, а у співавторстві. В такому випадку кожен із співавторів є рівним по відношенню до твору, якщо інше не визначено відповідною угодою між самими співавторами.

Якщо ж твір було створено у співавторстві, авторське право, діє протягом життя співавторів і 70 років після смерті останнього співавтора.


38 переглядів

Comments


bottom of page